:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
::
:

:
2018


چرا خدا می‌خواست که چهار گزارش در مورد زندگی و تعالیم عیسی به نگارش درآید؟ مثالی بزنید.‏

چرا می‌توان گفت که تنها یک انجیل یا خبر خوش در مورد عیسی وجود دارد؟

چگونه این کتاب به ما کمک می کند تا نقش عیسی را در مقصود خدا درک کنیم؟